NTI METODEN

Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att tryggt kunna guida er till effektiva arbetssätt. Vi stöttar er affärsutveckling genom att identifiera behov och erbjuda helhetslösningar utifrån det vi kallar NTI METODEN. 

Våra 4 steg

Acceptera och förbereda en förändring.

För att få överblick över nuläget tar vi i första steget fram en tydligt dokumenterad karta över er organisation, arbetsprocesser, affärsmål och utvecklingsplaner. Detta görs genom en väl genomarbetad workshop-metod där våra strateger arbetar tillsammans med olika personer hos er, både dem i ledningsfunktion och de som genomför projekten. NTI:s strateger dokumenterar tydligt utkomsterna av workshops och sammanställer analysresultaten inför nästa steg.

Påbörja en förändringsimplementation.

I det här steget belyses problematik i den dagliga verksamheten och målet är att enas om en gemensam implementationsplan. Utifrån nulägesanalysen tar NTI:s strateger fram en idealprocess, som efter diskussioner med er leder fram till en gemensam implementationsplan. Man skapar en idealprocess för er verksamhet och lägger upp en tydlig plan för vägen dit. Era affärsstrategiska mål och visioner är avgörande för att hitta den mest passande lösningen.

Daglig användning av framtaget metodikkoncept.

För att implementeringen ska lyckas fullt ut krävs att era medarbetare gemensamt arbetar utifrån den framtagna planen. NTI:s strateger finns med under hela processen för att stötta och underlätta de nya arbetsprocesserna.

Bedöma resultatet mot uppsatta nyckeltal.

Under implementering görs kontinuerligt avstämningar för att säkerställa att man är på rätt väg. Vid projektets slutskede utvärderas resultatet då era initiala önskemål jämförs med slutresultatet utifrån uppsatta nyckeltal. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Jonas Wicksell

Key Account Manager

010 211 69 62

jw@nticad.se

Fredrik Fahlén

Utvecklingsansvarig

010 211 69 69

ff@nticad.se